Jste majitelem psa v Praze?

Soubor ke stažení (RTF, 31 kB)
Soubor ke stažení (PDF, 162 kB)

Vyhláška magistrátu  Povinnosti majitele  Výhody označení  Myslivecký zákon 

V tomto článku bych se chtěla věnovat především nové vyhlášce o poplatcích ze psů, volnému pobíhání psů a také výkladu mysliveckého zákona.

Usnesením o změně zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích umožnil Parlament městům a obcím i změnu výše poplatků ze psů. V zákoně je uvedeno, že poplatek ze psů platí držitel psa, fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná, osoba s těžkým zdravotním poškozením, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí nebo osoba, které stanoví povinnost držení psa a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti). V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Každé město či obec vydává vlastní vyhlášku s uvedením výše poplatku za držení psa a dále většinou vyhlášku, která upravuje možnost volného pohybu psů, tedy je upraveno kde a jak můžete psa pustit volně nebo zda musí být jen na vodítku, s náhubkem atd.

Magistrát hlavního města Prahy vydal vyhlášku č. 23/2003, ve znění vyhlášky č. 18/2004, která je platná od 1.1.2005, kde je v § 2 uvedena výše poplatku ze psů (ročně 1.500,-Kč za jednoho psa, 2.250,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele). Vyhláška upravuje i poplatky za psy chované v rodinném domě, kde jsou částky nižší. Sazba poplatku za psy chované v rodinných domech činí ročně pro městskou část Praha Řeporyje 300,-Kč za jednoho psa a 600,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele (v ostatních městských částech při chovu psa v rodinném domě je částka stejná nebo je stanovena na 600,-Kč za jednoho psa a 900,-Kč za druhého a každého dalšího psa). Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu činí sazba poplatku 200,-Kč ročně za jednoho psa a 300,-Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,-Kč za jednoho psa a 900,-Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů a rovněž v této lhůtě hlásit změny týkající se výše poplatku. (Tato povinnost vzniká např. při přistěhování, zakoupení psa staršího tří měsíců.) Po přihlášení psa je vydána poplatníkovi evidenční známka. Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, který poplatku nepodléhá. (Takže např. držitel psa loveckého plemene, který je osvobozen od poplatku, pokud pes má složenu zkoušku lovecké upotřebitelnosti a je veden jako pes ze zákona v honitbě používaný, je povinen takovéhoto psa v místě trvalého bydliště přihlásit na městském úřadě - u správce poplatku, nebo majitel slepeckého psa je rovněž povinen tohoto psa na úřadě přihlásit, i když za psa žádný poplatek neplatí). Poplatek je splatný, nečiní-li více než 600,-Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku. Činí-li více než 600,-Kč ročně, je poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku. Řízení o poplatku vykonávají městské části příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka.

Od poplatku ze psů jsou dále dle vyhlášky Magistrátu hl. města Prahy osvobozeni držitelé psů, kteří pracují v ČR jako diplomaté, držitelé služebních psů Policie ČR, městské policie a psů speciálně vycvičených, tedy psů záchranářských a lavinových, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád. Dále držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hlavního města Prahy a to po dobu dvou let od převzetí.

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350,-Kč, se poskytuje tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a který se přihlásí do evidence chovatelů psů. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Každý chovatel (majitel) psa chovaného na území hl. města Prahy je povinen nechat psa, který je starší 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním. O označení psa musí mít chovatel potvrzení (u psů s průkazem původu postačí stejnopis průkazu původu). Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, která se provádí pomocí registrační karty chovatele. Chovatel, který před 1.1.2005 nechal psa trvale označit nebo ho nabyl trvale označeného, je povinen se do 90 dnů od účinnosti vyhlášky přihlásit do evidence. Chovatel psa neoznačeného k 1.1.2005, je povinen se do evidence přihlásit do 30 dnů od označení psa. Chovatel, který po 1.1.2005 nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. Chovatel je rovněž povinen evidenci ohlásit nejpozději do 30 dnů ukončení chovu psa na území hl. města Prahy či jeho úhyn.

(Registrační kartu najdete na http://www.praha-mesto.cz/aplikace/ vyhlasky/detail.asp?id=602 nebo také na http://www.kynologie-zbraslav.web3.cz/ www/vyhlaska.htm, kde najdete odkaz na tiskopis registrační karty, tiskopis registrační karty obdržíte na MHMP informačním středisku, na odboru občanskosprávních agend, na úřadech městských částí hl. města Prahy.)

Vedení evidence na MHMP: odbor občanskosprávních agend, Vyšehradská 2077/57, 128 00 Praha 2, budova C, vchod z ulice Na Moráni.

Telefonické spojení na pracoviště: 236 004 637 - 38, 236 004 640 - 42

Rozsah doby, určené k provádění přihlášení do evidence chovatelů psů:

Po 9:00 - 17:00
Út 9:00 - 14:30
St 8:00 - 18:00
Čt 9:00 - 14:30
Pá 9:00 - 14:30

Jaké výhody přináší systém označení a evidence?

  • při ztrátě psa se mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost jeho navrácení původnímu majiteli a pochopitelně se zkracuje doba vzájemného odloučení
  • chovatel, který dal psa označit mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od poplatku
  • označení pomůže v případech, kdy pes někoho napadne a pokouše - v krátké době bude možné opatřit si potřebné informace o zdravotním stavu zvířete a postiženého léčit odpovídajícím způsobem
  • v případě, že pes způsobí škodu na zdraví či majetku, bude možné téměř okamžitě identifikovat chovatele, který za něj nese právní odpovědnost

Volné pobíhání psů není v současné době na území hlavního města Prahy řešeno žádnou vyhláškou. Magistrát hlavního města Prahy vydal pouze vyhlášku č. 6/2001, která upravuje vstup na pozemky evidované v katastru jako zeleň, zeleň v zástavbě nebo ostatní veřejná zeleň (dále již jen veřejná zeleň). Ve veřejné zeleni je dle § 2 písm. c) zakázáno vstupovat se psy na dětská hřiště a pískoviště, umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům. V § 3 písm. g) je dále uvedeno, že ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze je zakázáno nechat volně pobíhat psy. Přesto mohou jednotlivé městské části vydat vlastní vyhlášku vztahující se např. k volnému pobíhání psů. Doporučuji si stav věci ověřit na nejbližším městském úřadu.

Přeprava psů v MHD je možná buďto ve schránce (přepravní box, taška) s nepropustným dnem a zaplacení přepravného pouze podle tarifu za přepravované zavazadlo. Do rozměru zavazadla 25x45x70 cm je přeprava zdarma. Pokud psa přepravujete volně bez schránky, musí být pes na krátkém vodítku a s náhubkem. Jízdenka stojí 20,-Kč. Od 1.1.2006 byla zavedena 30 denní jízdenka pro přepravu psa platná v pásmech P a 0 (území Prahy) v ceně 460,-Kč. Více informací na www.dpp.cz

Myslivecký zákon č. 449/2001 Sb. upravuje pouze volné pobíhání psů v honitbě, kdy § 10 tohoto zákona ukládá vlastníkům domácích zvířat určité povinnosti. V bodě 1 tohoto paragrafu je uvedeno, že je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat zvířata (psy) volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Nedodržením této povinnosti se může fyzická osoba dopustit přestupku, kdy v § 63 odst. 1 písm. b) mysliveckého zákona je uvedena pokuta a ž do výše 30 000,-Kč a v odst. 3 tohoto paragrafu je dále uvedeno, že byl-li přestupek spáchán opakovaně lze uložit pokutu až do výše, která je dvojnásobkem uvedené částky, tedy až do výše 60 000,-Kč. Nedodržení této povinnosti u právnických osob je upraveno v § 64 mysliveckého zákona, kde je sankce dle odst. 1 až do výše 40 000,-Kč a při opakovaném spáchání až do 80 000,-Kč.

V § 14 mysliveckého zákona jsou uvedena oprávnění myslivecké stráže. Zde je v odstavci 1 písm. e) uvedeno, že myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, pronásledují zvěř. Pokud je tato nemovitost umístněna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. Podle odst. 2 je myslivecká stráž, která usmrtila psa, povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit.

K výkladu tohoto oprávnění je nutné uvést, že usmrtit psa má právo jen myslivecká stráž a v danou chvíli musí být splněno několik podmínek: - Pes musí být mimo vliv svého vedoucího, pes je ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení, kdy za nemovitost sloužící k bydlení se nepovažuje ubytovna, chata nebo chalupa a pes pronásleduje zvěř. Mezi ovčácká plemena patří celkem 42 plemen psů uznaných FCI ve skupině I - skupina ovčáckých a honáckých psů. Mezi lovecká plemena se dle FCI řadí psi ze skupiny III. - teriéři, skupiny IV. - jezevčíci, skupiny VI. - honiči a barváři, skupiny VII. - ohaři a skupiny VIII. - slídiči a retrívři. Zákon dále omezuje možnost usmrtit psy několika pracovních skupin, kdy půjde o psy různých plemen, kteří jsou pracovně využíváni. Bohužel v zákoně není řešeno, že by psi vybraných pracovních skupin měli být nějak označeni, např. reflexním obojkem apod., aby myslivec, který vykonává oprávnění myslivecké stráže mohl tyto psy odlišit. Důležitým faktem však je, že žádný psovod by neměl dopustit, aby jeho pes volně pobíhal v honitbě, natož aby honil zvěř.

I když není volné pobíhání psů zcela právně upraveno, chtěla bych touto cestou požádat všechny pejskaře, aby nenechávali volně pobíhat své psy v zastavěných částech obce. Pokud již vedete psa na volno, měl by být pes z bezpečnostních důvodů opatřen náhubkem. Závažným nedostatkem některých pejskařů je, že neuklízejí v zastavěných částech obce po svých psech, které zde venčí. Je snad takový problém mít v kapse několik mikroténových sáčků a po psovi po vykonání jeho potřeby uklidit? Vždyť v dnešní době se dají v chovatelských potřebách koupit kdejaké zlepšováky a pomůcky, např. sáčky přímo zabudované v madlu vodítka. Chtěla bych také požádat majitele psů, aby zbytečně nevstupovali na obhospodařované polnosti v době růstu plodin. Dochází k pošlapání úrody a nedivím se zemědělcům, že majitele psů nemají moc v lásce. Nebuďme lhostejní a mějme také ohled na ty druhé.

Pokud budete mít někdo z vás nějaké dotazy, které se týkají otázek z oboru kynologie, výcviku, problémového chování či péče o psy, napište na mou e-mailovou adresu. Pokusím se Vám odpovědět a případně i pomoci.

  Michaela Knížová Jiří Novák   © 2014